CentOS

بررسي firewalld

Print Friendly, PDF & Email

firewalld يك ديواره آتش پويا مي باشد كه از قابليت zone بندي براي مشخص كردن سطح اعتماد(Trust) ارتباطات و كارت هاي شبكه پشتيباني مي كند اين ديواره آتش از آي پي نسخه 4 و 6 پشتيباني كرده و شامل گزينه هايي پيكربندي runtime و permanent مي باشد از جمله مزيت هاي اين ديواره آتش نسبت به نسل هاي قبلي ديواره هاي آتش كه به صورت static بود اين است كه بعد از تغييرات پيكربندي ديواره آتش نياز به راه اندازي مجدد آن نمي باشد و مي توان با بارگذاري دوباره پيكربندي تغييرات را اعمال كرد. در اين نوشته ديواره آتش firewalld را به صورت مختصر مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 

منظور از zone چيست؟

يك zone در واقع سطح اعتماد(Trust) يك ارتباط شبكه اي(كارت شبكه) را مشخص مي كند اين ارتباط بين يك zone و كارت شبكه مي تواند چند به يك باشد يعني يك كارت شبكه مي تواند در يك zone قرار بگيرد ولي يك zone مي تواند در چندين كارت شبكه مورد استفاده قرار بگيرد firewalld شامل چنيدين zone پيش فرض با يكسري پيكربندي هاي خاص به شكل زير مي باشند.

فعال كردن سرويس firewalld:

غیرفعال كردن سرويس firewalld:

شروع به كار سرويس firewalld:

متوقف كردن سرويس firewalld:

نمايش وضيعت سرويس firewalld:

براي كار با firewalld بايد از دستور firewall-cmd استفاده كنيد براي شروع كار با اين دستور از ساده ترين شكل آن شروع مي كنيم و كار را با گزينه هاي پيچيده تر با مثال ادامه مي دهيم.

براي نمايش وضيعت firewalld از دستور زير استفاده كنيد.

براي نمايش نسخه firewalld از دستور زير استفاده كنيد.

براي بارگذاري مجدد پيكربندي از دستور زير استفاده كنيد.

براي برگشت به حالت اوليه و ناديده گرفتن كليه پيكربندي ها از دستور زير استفاده كنيد.

براي نمايش كليه zone ها از دستور زير استفاده كنيد.

براي نمايش كليه سرويس ها از دستور زير استفاده كنيد.

 

منظور از سرويس چيست؟

يك سرويس به زبان ساده در واقع مجموعه اي از پورت ها و ماژول هاي مربوط به firewalld مي باشد همان طور كه در كد بالا مي بينيد يكسري سرويس به صورت پيش فرض تعريف شده اند با فعال كردن هر سرويس پيكربندي هاي مربوط به آن سرويس و ماژول هاي آن سرويس بارگذاري مي شوند.

براي نمايش انواع icmptype ها از دستور زير استفاده كنيد.

 

منظور از icmptype چيست؟

پروتكل icmp به منظور رد و بدل كردن اطلاعات و پيغام هاي خطا در پروتكل IP مورد استفاده قرار مي گيرد در firewalld با توجه به انواع icmptype كه پشتيباني مي كند امكان محدود كردن اين پيغام وجود دارد.

براي نمايش همه ي zone ها با پيكربندي هاي آنها از دستور زير استفاده كنيد.

براي نمايش پيكربندي هاي يك zone خاص از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال zone انتخابي ما work مي باشد در صورت مشخص نكردن آن zone پيش فرض در نظر گرفته مي شود)

براي نمايش zone پيش فرض از دستور زير استفاده كنيد.

 

منظور از zone پيش فرض چيست؟

zone پيش فرض زماني كه براي يك كارت شبكه هيچ zone تعريف نشده باشد به آن كارت شبكه اختصاص داده مي شود يعني اگر براي يك كارت شبكه هيچ zone تعريف نشده باشد عضو zone پيش فرض مي شود در دستور firewall-cmd هر جا كه گزينه –zone نياز باشد و مقدار آن مشخص نشود zone پيش فرض به عنوان مقدار آن در نظر گرفته مي شود.

براي تنظيم zone پيش فرض از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال zone انتخابي ما work مي باشد)

براي نمايش zone هاي فعال از دستور زير استفاده كنيد.

 

منظور از zone فعال چيست؟

هر zone كه حداقل يك كارت شبكه عضو آن باشد به عنوان zone فعال در نظر گرفته مي شود.

براي نمايش zone مربوط به يك كارت شبكه خاص از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال كارت شبكه ما ens32 مي باشد)

براي اضافه كردن يك كارت شبكه خاص يه يك zone خاص از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال كارت شبكه ens34 به work اضافه مي شود)

براي تغيير zone يك كارت شبكه از دستور زير استفاده كنيد. (در اين مثال zone كارت شبكه ens34 به public تغيير داده مي شود)

براي حذف يك كارت شبكه از يك zone از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال كارت شبكه ens34 از zone، work حذف مي شود)

براي بررسي اينكه يك كارت شبكه در يك zone خاص مي باشد از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال كارت شبكه ens32 و zone، public)

براي نمايش سرويس هاي فعال در يك zone از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال zone ما public مي باشد)

براي فعال كردن حالت panic از دستور زير استفاده كنيد.

 

منظور از حالت panic چيست؟

حالت panic حالتي مي باشد كه در آن كليه ي ترافيك شبكه بلاك مي شود.

براي غيرفعال كردن حالت panic از دستور زير استفاده كنيد.

براي نمايش وضيعت panic از دستور زير استفاده كنيد.

 

منظوز از حالت runtime و permanent چيست؟

هر تغييري كه در يك zone صورت مي گيرد يا در حالت runtime است يا در حالت permanent اگر در حالت runtime باشد اين تغييرات بعد از اجرا دستور reload و يا بارگذاري مجدد سرويس firewalld و يا راه اندازي مجدد سيستم از بين مي روند ولي تغييراتي كه در حالت permanent صورت مي گيرند در فايل config ثبت مي شوند و به صورت دايمي هستند و با اجراي دستور reload و يا بارگذاري مجدد سرويس firewalld و يا راه اندازي مجدد سيستم از بين نمي روند توجه داشته باشيد كه گزينه runtime به صورت پيش فرض مي باشد.

براي فعال كردن يك سرويس در يك zone از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال سرويس http در zone، work فعال شده است)

 

گزينه timeout:

گزينه timeout در واقع مدت زمان فعال بودن سرويس را مشخص مي كند توجه داشته باشيد كه چون در اين دستور از گزينه –permanent استفاده نشده است فعال بودن سرويس http در zone، work به صورت موقت مي باشد و با اجراي دستور reload و يا بارگذاري مجدد سرويس firewalld و يا راه اندازي مجدد سيستم از بين مي روند.

براي غير فعال كردن يك سرويس در يك zone از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال سرويس http در zone، work غير فعال شده است)

براي نمايش وضيعت فعال بودن يك سرويس در يك zone از دستور زير استفاده كنيد .(در اين مثال سرويس http در zone،  work مورد بررسي واقع شده است)

براي فعال كردن پورت و پروتكل از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال پورت 80 از نوع tcp در zone، work فعال شده است)

توجه داشته باشيد كه هم مي توانيد يك پورت را مشخص كنيد هم مي توانيد محدوده پورت را به صورت startport-endport مشخص كنيد مقدار مربوط به پروتكل هم مي تواند tcp يا udp باشد

براي غير فعال كردن پورت و پروتكل از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال پورت 80 از نوع tcp در zone، work غيرفعال شده است)

براي نمايش وضيعت فعال بودن پورت و پروتكل در يك zone از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال پورت 80 از نوع tcp در zone، work مورد بررسي واقع شده است)

براي فعال كردن قابليت masquerading از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال اين قابليت براي zone، work فعال شده است)

 

منظور از masquerading چيست؟

masquerading نوع خاصي از NAT مي باشد كه در آن سيستم هاي كه در طرف خارجي NAT قرار گرفته اند به هيچ عنوان نمي توانند آي پي مربوط به يك سيستم داخلي را به دست بياورند در واقع در اين نوع NAT آي پي سيستم هاي داخلي در سمت خارجي NAT پنهان مي شود.

توجه داشته باشيد كه قابليت masquerading در firewalld فقط براي آي پي نسخه 4 قابل فعال سازي مي شود و masquerading نسخه 6 آي پي در اين ديواره آتش پشتيباني نمي شود.

براي غيرفعال كردن قابليت masquerading از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال اين قابليت براي zone، work غير فعال شده است)

براي بررسي وضيعت فعال بودن قابليت masquerading از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال اين قابليت براي zone، work مورد بررسي واقع شده است)

براي فعال كردن icmptype در يك zone ازدستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال icmptype از نوع echo-reply براي zone، work فعال شده است)

همان طور كه در بخش هاي قبلي بيان شد براي به دست آوردن انواع icmptype ها مي توانيد ار دستور زير استفاده كنيد.

براي غير فعال كردن icmptype در يك zone ازدستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال icmptype از نوع echo-reply براي zone، work غيرفعال شده است)

براي بررسي وضيعت فعال بودن icmptype از دستور زير استفاده كنيد. (در اين مثال icmptype از نوع echo-reply براي zone، work مورد بررسي واقع شده است)

براي فعال كردن قابليت port forwarding از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال پورت 80 به پورت 88 در zone،word ارسال (forward) مي شود)

مقدار مربوط به port هم مي تواند يك پورت و يا محدوده پورت به صورت startport-endport مشخص شود.

مقدار مربوط به proto كه مشخص كننده پروتكل مي باشد مي تواند tcp يا udp باشد.

در قسمت to مي توانيد به سه نوع زير مقدار وارد كنيد.

1-toport: در اين نوع forwarding به يك پورت انجام مي شود كه مي تواند تواند يك پورت و يا محدوده پورت به صورت startport-endport مشخص شود به مثال زير توجه كنيد.

در اين مثال پورت 80 از نوع tcp به پورت 88 forward شده است.

2-toaddr: در اين نوع forwarding به يك آدرس صورت مي گيرد به مثال زير توجه كنيد.

در اين مثال پورت 80 از نوع tcp به آدرس 192.168.20.18 forward شده است

3-toport:toaddr: در اين نوع forwarding به يك پورت يا محدوده محدوده پورت براي يك سرور ديگر صورت مي گيرد به مثال زير توجه كنيد.

در اين مثال پورت 80 از نوع tcp به پورت 88 آدرس 192.168.20.18 forward شده است.

براي غير فعال كردن قابليت port forwarding از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال forwarding پورت 80 به پورت 88 در zone،word  غير فعال مي شود)

براي بررسي فعال بودن قابليت port forwarding از دستور زير استفاده كنيد.(در اين مثال forwarding پورت 80 به پورت 88 در zone،word  مورد بررسي واقع مي شود)

 

گزينه permanent:

تا اين جاي كار تمامي پيكربندي هايي كه انجام شد از نوع runtime بود پيكربندي هاي از اين نوع به صورت آني اعمال مي شود با اجراي گزينه reload– يا بارگذاري مجدد سرويس firewalld و يا راه اندازي مجدد سرور از بين مي روند در مقابل پيكربندي هايي كه از نوع permanent هستند در فايل پيكربندي ذخيره مي شوند و براي اعمال آنها حتما بايد گزينه –reload اجرا و يا سرويس firewalld راه اندازي مجدد شود تمامي پيكربندي هايي كه در بخش هاي قبلي انجام شد با اضافه كردن گزينه –permanent مي تواند از نوع permanent باشد بعد از انجام يك پيكربندي از نوع permanent حتما بايد گزينه –reload اجرا شده و يا سرويس firewalld راه اندازي مجدد شود به مثال زير توجه كنيد.

با اجراي دستور بالا پورت 443 از نوع tcp به zone، work اضافه مي شود ولي چون از نوع permanent است تا اجراي دستور زير يا راه اندازي مجدد firewalld اعمال نمي شود.

Tags

Related Articles

1 thought on “بررسي firewalld”

  1. سلام بر شما سایت بسیار خوبی دارین ولی اگه امکانش بود این آموزش هارو با یه فایل ویدپویی به اشتراک بگذارین عالی میشه برای منی که تازه وارد هستم و هنوز هیچی از اوبونتو سر در نمیارم اما در عین حال خیلی سیستم عاملِ اوبونتو رو دوست دارم با سپاس .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close