اجرای اسکریپت پایتون در زمینه (به عنوان سرویس) در هنگام بوت

محمد پوینده

...